BASES GENERALS DE BIBLIOCURTS, EL FESTIVAL DE CURTMETRATGES DE BIBLIOTEQUES DE BARCELONA I DEL DISTRICTE DE SARRIÀ – SANT GERVASI

 

Descripció del concurs

Bibliocurts, el Festival de Curtmetratges de Biblioteques de Barcelona i del Districte de Sarrià – Sant Gervasi, és un festival que té com a objectiu promoure el curtmetratge com a mitjà d’expressió audiovisual, contribuint així al seu reconeixement i difusió, tot relacionant-lo amb la ciutat de Barcelona i també amb les biblioteques públiques.

Termini de presentació

 Aquest concurs es convocarà anualment i el termini per presentar les obres es publicarà a la web de Bibliocurts (http://bibliocurts.cat/) i a la web de Biblioteques de Barcelona, (www.barcelona.cat/biblioteques) en cada nova edició.

Característiques i condicions generals

Seccions a concurs

 • Secció Barcelona en curt, premiarà el millor curtmetratge que tingui una connexió clara i una referència directa amb el territori i els barris de la ciutat de Barcelona. Per participar en aquesta secció és indispensable que el curt estigui rodat a Barcelona i que com a mínim una de les seqüències s’hagi rodat en un exterior fàcilment recognoscible d’algun dels barris de la ciutat.
 • Secció Megacurt, premiarà el millor curtmetratge i no tindrà cap restricció respecte a la localització de les obres. La temàtica és lliure.
 • Secció Bibliocurts Jove, premiarà el millor curtmetratge fet per joves d’entre 14 i 18 anys. Els participants hauran d’haver complert els 14 anys el dia que comenci el festival. Si el realitzador és menor de 18 anys, juntament amb la inscripció haurà de presentar l’AUTORITZACIÓ PATERNA_Bibliocurts Jove 2018_cat-esp.docx segons el model que es troba a la web de Bibliocurts i un document acreditatiu del signant de l’autorització (DNI). Aquesta categoria no té cap restricció respecte a la localització de les obres o la temàtica.

Obres

-Per participar a les categories Barcelona en curt i Megacurt i optar als respectius premis i el premi del públic, els realitzadors han de ser espanyols i/o residents a l’Estat espanyol i tenir més de 18 anys. També s’acceptaran els curtmetratges en què una part de la producció sigui espanyola.

-Per participar a la categoria Bibliocurts Jove i optar al premi d’aquesta categoria els realitzadors han de ser espanyols i/o residents a l’Estat espanyol d’entre 14 i 18 anys.  

-Per a tots els curtmetratges presentats, la durada màxima serà de 30 minuts, inclosos els crèdits.

– Els curtmetratges que participin es poden haver projectat anteriorment en alguna mostra o festival, però no es poden presentar obres ja presentades en edicions anteriors de Bibliocurts.

-Cada realitzador podrà presentar, ja sigui en la mateixa secció o en seccions diferents, un màxim de tres obres.

-Per a totes les seccions s’admetran a concurs curtmetratges de ficció o documentals realitzats en qualsevol format audiovisual sempre que el format final sigui digital, inclosos vídeos enregistrats amb terminals mòbils. També s’admetran obres que incloguin algun component d’animació. No s’acceptaran curtmetratges musicals, publicitaris, comercials ni de caràcter turístic.

– Els participants garanteixen que són els autors originals de les obres que presenten. En el cas que aquestes obres continguin material de tercers (fonogràfic, audiovisual, literari o de qualsevol altre tipus), els participants garanteixen haver obtingut l’autorització d’aquests tercers titulars de drets per a la seva inclusió en les obres presentades.

-Les obres s’han d’haver realitzat després d’una determinada data, la qual es concretarà per a cada nova edició.

-L’idioma de les pel·lícules ha de ser el català o el castellà, o bé en qualsevol altre idioma, amb subtítols en qualsevol d’aquests dos idiomes.

-No seran seleccionades les obres que no tinguin la qualitat tècnica necessària per a un correcte visionat en el procés de selecció.

Presentació de les obres

Per a la presentació de la candidatura, els realitzadors, productors o distribuïdors de les obres poden enviar els treballs de les següents maneres:

 • A través d’un enllaç privat (amb contrasenya, si escau) a l’adreça electrònica següent: bibliocurts@gmail.com
 • Una còpia en suport DVD presencialment a les biblioteques del districte de Sarrià – Sant Gervasi (Biblioteca Sant Gervasi – Joan Maragall, Biblioteca Clarà, Biblioteca Collserola -Josep Miracle).
 • A través del formulari online, publicat a la pàgina web de Bibliocurts.
 • A través d’una de les plataformes online d’inscripció d’obres a festivals de cinema que col·laboren amb el festival, les quals s’indicaran a la web de Bibliocurts.

En els primers dos casos, és requisit indispensable que s’enviï per correu electrònic a bibliocurts@gmail.com la fitxa d’inscripció que es troba al final d’aquestes bases. Si s’envia l’obra a través de la plataforma online d’inscripció, s’haurà d’omplir la fitxa d’inscripció de la plataforma. Així mateix es pot presentar qualsevol altra documentació que es consideri d’interès. En el cas de lliurar presencialment una còpia en suport DVD, també s’ha d’ajuntar la fitxa d’inscripció en format imprès.

Si la pel·lícula resulta seleccionada, l’organització en sol·licitarà una còpia en alta qualitat i altres materials per a la seva promoció.

Projeccions de les obres

 • Durant el festival: Les dates de projecció de les obres  seleccionades  es publicaran a la web de Bibliocurts i a la web de Biblioteques de Barcelona en cada nova edició.
 • Posteriorment al festival: Les obres finalistes es projectaran en altres biblioteques de Barcelona en l’activitat itinerant titulada Bibliocurts Off i en altres activitats i projeccions organitzats o coorganitzats per Bibliocurts a altres biblioteques, centres cívics o entitats culturals de la ciutat durant un any un cop finalitzat el festival.
 • Les obres no premiades quedaran igualment en possessió de l’organització del festival i podran participar a les projeccions itinerants per les biblioteques Bibliocurts Off i a altres projeccions coorganitzades per Bibliocurts durant l’any següent de cada edició.

Un cop inscrita i seleccionada, l’obra no es podrà retirar de la programació per cap motiu.

El jurat

Estarà format per cinc membres, tres professionals del sector audiovisual, un representant del Districte de Sarrià – Sant Gervasi i un representant de Biblioteques de Barcelona. Prèviament, un comitè de selecció haurà visualitzat les obres presentades i n’haurà escollit les finalistes.

La decisió del jurat és inapel·lable.

Premis

Els premis que s’atorguen en cada edició del Bibliocurts es publicaran a la web de Bibliocurts i a la web de Biblioteques de Barcelona juntament amb el termini de presentació i les dates de projecció dels curts.

Queda a disposició del jurat la possibilitat de declarar algun premi desert, així com la d’atorgar alguna menció honorífica o un ex-aequo, si ho considera necessari.

Al Premi del Públic podran optar els curtmetratges presentats a les seccions Barcelona en curt i Megacurt. El  curtmetratge guanyador serà aquell que hagi obtingut més vots entre el públic assistent a les projeccions.

Lliurament de premis

L’organització notificarà les decisions als guanyadors per correu electrònic tres dies abans del lliurament dels premis.

El lliurament de premis es farà l’últim dia del festival amb la presència dels membres del jurat, el públic i els guardonats, i amb la projecció posterior de les obres premiades.

Drets de propietat intel·lectual

Els participants cedeixen a l’organització els drets de reproducció i comunicació pública de les  obres seleccionades per tal que es puguin projectar a Biblioteques de Barcelona durant l’any

següent de cada edició en el marc de Bibliocurts Off i la resta d’activitats organitzades en col·laboració amb centres cívics i altres entitats culturals de Barcelona. Els participants també cedeixen a l’organització el dret de mantenir una còpia de l’obra seleccionada.

Les mencionades cessions de drets i autoritzacions ho són de forma no exclusiva, pel territori de l’Estat Espanyol i sense limitació temporal.

L’organització podrà utilitzar fragments de les obres seleccionades per a la promoció de les obres i del festival.

L’organització habilitarà l’espai en què els autors exhibiran les obres, per la qual cosa són els autors els qui s’han d’assegurar que el contingut de l’obra no infringeixi els drets de la propietat intel·lectual o altres drets a tercers, i eximeixen l’organització de tota responsabilitat legal.

Els autors eximeixen l’organització del pagaments dels drets d’autor tant al propi autor com a qualsevol entitat de gestió de drets col·lectius de què l’autor pogués ser membre.

Drets d’imatge

Els participants garanteixen haver obtingut les autoritzacions necessàries de les persones que puguin aparèixer a les obres que presenten pel que fa als seus drets d’imatge i intimitat.

Els participants autoritzen Biblioteques de Barcelona i el Districte de Sarrià – Sant Gervasi  per a què utilitzin la seva imatge, incloent-hi noms, cognoms i veu, si escau, i es pugui reproduir i publicar a través de qualsevol mitjà, incloent-hi Internet i les xarxes socials a les quals Biblioteques de Barcelona, Districte de Sarrià – Sant Gervasi i el Festival Bibliocurts tinguin un compte, ÚNICAMENT I EXCLUSIVAMENT en relació amb aquest concurs. En cap cas aquesta autorització donarà dret als participants a rebre cap remuneració.

Informació bàsica sobre protecció de dades

Reglament (UE) 2016/679 del parlament europeu i del consell del 27 d’abril del 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

D’acord amb la normativa de protecció de dades us informem que les vostres dades personals seran tractades pel CONSORCI DE BIBLIOTEQUES DE BARCELONA dins el fitxer “Activitats i esdeveniments culturals”.

Finalitat del tractament: gestionar les activitats i els esdeveniments culturals que organitzen les Biblioteques de Barcelona, incloses les comunicacions necessàries per dur a terme la pròpia activitat.

Legitimació: La base legal pel tractament és el teu consentiment atorgat amb l’acceptació de les bases legals del festival i la teva inscripció.

Destinataris de les dades: Tret d’obligació legal les teves dades no es comunicaran a tercers.

Drets: pots exercir els teus drets d’accés, rectificació i supressió així com d’altres drets reconeguts a la normativa.

Informació addicional:

Contacte Delegat de protecció de dades: DPD-consorcibiblioteques@bcn.cat

Política complerta de protecció de dades: http://ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/ca/canal/proteccio-de-dades

Acceptació de les bases

La participació en el Concurs de Bibliocurts – Festival de Curtmetratges de Biblioteques de Barcelona  i del Districte de Sarrià – Sant Gervasi comportarà l’acceptació d’aquestes bases.

L’organització es reserva el dret a canviar aquestes bases en qualsevol moment i, si escau, les noves bases es tornaran a publicar a la pàgina web de Bibliocurts i de Biblioteques de Barcelona, i entraran en vigor el dia de la seva publicació.

En el cas del paràgraf anterior, si el participant no es retira del Concurs de Bibliocurts – Festival de Curtmetratges de Biblioteques de Barcelona i del Districte de Sarrià – Sant Gervasi s’entendrà que accepta les noves bases. En cas contrari, i si el participant no accepta les noves condicions, es podrà retirar del concurs de Bibliocurts – Festival de Curtmetratges de Biblioteques de Barcelona i del Districte de Sarrià – Sant Gervasi en qualsevol moment enviant un correu electrònic a bibliocurts@gmail.com.

En cas que el participant no compleixi amb les condicions establertes en aquestes bases, l’organització es reserva el dret de cancel·lar la seva participació en el concurs.

Biblioteques de Barcelona i del Districte de Sarrià – Sant Gervasi no es responsabilitzen de les incidències tècniques derivades de l’ús de les plataformes utilitzades per la comunicació i difusió de les obres, ni dels termes ni les condicions legals que l’usuari hagi d’acceptar en accedir-hi.

El comitè organitzador pot resoldre qualsevol qüestió no prevista en les bases. Les seves decisions seran inapel·lables.

Per a qualsevol dubte o reclamació us podeu dirigir a bibliocurts@gmail.com

_____________________________________________________________

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

Reglament general de protecció de dades, Reglament (UE) 2016/679 del parlament europeu i del consell del 27 d’abril del 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

Identificació del titular responsable del tractament:

CONSORCI BIBLIOTEQUES DE BARCELONA (CBB); CIF: P0800083H; Domicili: Rambles 88, 28002 Barcelona;

Contacte del Delegat de protecció de dades : DPD-consorcibiblioteques@bcn.cat

Finalitat del tractament, base legal i terminis de conservació

A CBB tractem les teves dades personals amb la finalitat de gestionar les activitats i els esdeveniments culturals que organitzen les Biblioteques de Barcelona, incloses les comunicacions necessàries per dur a terme la pròpia activitat.

Utilitzarem les teves dades per enviar-te comunicacions informatives sobre el festival del “bibliocurts” sempre i quan ens ho hagis autoritzant marcant la corresponent casella habilitada a l’efecte.

 • Legitimació: La base legal per al tractament és el teu consentiment que ha estat atorgat amb la teva inscripció al concurs i l’acceptació de les seves bases legals.
 • Termini de conservació: CBB conservarà les teves dades fins que finalitzi l’activitat. Posteriorment seran eliminades.

Les dades de contacte per enviar-te comunicacions informatives es mantindran fins que en sol·licitis la seva supressió.

S’informa als titulars de les dades personals que les dades que es recullen son les necessàries per dur a terme les activitats, sent adequades, pertinents i no excessives, limitades al necessari en relació amb les finalitats per  les quals són tractades.

Destinataris de les dades personals

Les teves dades no es comunicaran a tercers tret d’obligació legal.

No està prevista la transferència internacional de dades.

Drets dels titulars de les dades

S’informa a l’usuari de quins són els seus drets en matèria de protecció de dades:

 • L’usuari tindrà dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les quals van ser recollides.
 • En determinades circumstàncies, es podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, l’usuari podrà oposar-se al tractament de les seves dades. L’entitat deixarà de tractar-les, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Portabilitat: L’usuari tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, que hagi facilitat a CBB, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica quan: a) el tractament estigui basat en el consentiment o en un contracte, i b) el tractament s’efectuï per mitjans automatitzats.

L’informem del seu dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (APDCAT.- www.apdcat.gencat.cat.) en el cas que no hagi vist satisfets l’exercici dels seus drets aquí indicats.

Per exercir aquests drets pots lliurar una carta al Registre del Consorci de Biblioteques −amb domicili a les Rambles 88, 3a planta, 08002 Barcelona−, a l’atenció del Delegat de Protecció de Dades, indicant tutela de drets, o a través del correu electrònic: DPD-consorcibiblioteques@bcn.cat mitjançant signatura digital, adjuntant-hi còpia electrònica del DNI/passaport.

En la teva petició has de facilitar la informació següent:

1.- Dades del sol·licitant (nom i cognoms); 2.- DNI (o passaport); 3.- Adreça de contacte; 4.- Dret que vols exercir; 5.- Sobre quines dades concretes formules la teva petició, identificant sempre que sigui possible el fitxer i el tractament sobre el qual formules la petició.

En el termini màxim d’un mes resoldrem la teva petició pel mateix mitjà que hagis utilitzat inicialment.

Seguretat en el tractament

Tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació, i la naturalesa, l’abast, el context i les finalitats del tractament, així com els riscos de probabilitat i gravetat variables per als drets i llibertats de les persones físiques, l’entitat aplicarà mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat al risc, que evitin la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d’una altra forma, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.