BASES DE BIBLIOCURTS, EL FESTIVAL DE CURTMETRATGES DE BIBLIOTEQUES DE BARCELONA I DEL DISTRICTE DE SARRIÀ – SANT GERVASI
 
Descripció del concurs

Bibliocurts, el Festival de Curtmetratges de Biblioteques de Barcelona i del Districte de Sarrià – Sant Gervasi, és un festival que té com a objectiu promoure el curtmetratge com a mitjà d’expressió audiovisual, i que contribueix al seu reconeixement i difusió tot relacionant-lo amb la ciutat de Barcelona i també amb les biblioteques públiques.

 

 

Termini de presentació                                                                                             

La convocatòria per presentar les obres estarà oberta des del 30 de juny fins al 15 d’octubre de 2017, ambdós inclosos.

 

 

Característiques o condicions generals

Descripció

Les seccions a concurs són les següents:

 

-La secció Barcelona en curt premiarà el millor curt que tingui una connexió clara i una referència directa amb el territori i els barris de la ciutat de Barcelona. Per participar en aquesta secció és indispensable que el curt estigui rodat a Barcelona i que com a mínim una de les seqüències s’hagi rodat en un exterior fàcilment recognoscible d’algun dels barris de la ciutat.

 

-La secció Megacurt premiarà el millor curt i no tindrà cap restricció respecte a la localització de les obres. La temàtica és lliure.

 

-La secció Bibliocurts Jove inclourà curtmetratges fets per joves d’entre 14 i 17 anys. Els participants hauran d’haver complert els 14 anys el dia que comenci el festival. Si el realitzador és menor de 18 anys, juntament amb la inscripció haurà de presentar l’autorització paterna/materna o del tutor legal segons el model que es troba al web del festival  i un document acreditatiu del signant de l’autorització (DNI). Aquesta categoria no té cap restricció respecte a la localització de les obres o la temàtica.

 

 

Obres

-Per participar a les categories Barcelona en curt i Megacurt i per als respectius premis i el premi del públic els realitzadors han de ser espanyols i/o residents a l’Estat espanyol i tenir més de 18 anys. També s’acceptaran els curtmetratges en què una part de la producció sigui espanyola. Els curtmetratges poden ser de ficció o documentals.

 

-Per participar a la categoria Bibliocurts Jove i optar al premi d’aquesta categoria els realitzadors han de ser espanyols i/o residents a l’Estat espanyol d’entre 14 i 18 anys. Els curtmetratges poden ser de ficció o documentals.

-La duració màxima és de 30 minuts, inclosos els crèdits.

 

-No es poden presentar obres ja presentades a edicions anteriors de Bibliocurts.

 

-Cada realitzador podrà presentar, ja sigui en la mateixa secció o en seccions diferents, un màxim de tres obres.

 

-S’admetran a concurs els curtmetratges de ficció o documental realitzats en qualsevol format audiovisual, inclosos vídeos enregistrats amb terminals mòbils. També s’admetran obres que incloguin algun component d’animació. No s’acceptaran curtmetratges musicals, publicitaris, comercials ni de caràcter turístic. Els participants garanteixen que són els autors originals de les obres que presenten. En el cas que aquestes obres continguin material de tercers (fonogràfic, audiovisual, literari o de qualsevol altre tipus), els participants garanteixen haver obtingut l’autorització d’aquests tercers titulars de drets per a la seva inclusió en les obres presentades.

 

-Les obres s’han d’haver realitzat després de l’1 de gener de 2015.

 

-L’idioma de les pel·lícules ha de ser el català o el castellà, o bé en qualsevol altre idioma, subtitulada en qualsevol d’aquests dos idiomes.

 

-Les obres es poden haver rodat en qualsevol format, sempre que el format final sigui digital.

 

-No seran seleccionades les obres que no tinguin la qualitat tècnica necessària per a un correcte visionat en el procés de selecció.

 

-Els curtmetratges que participin es poden haver projectat anteriorment en alguna mostra o festival.

 

 

Presentació de les obres

Per a la presentació de la candidatura, els realitzadors, productors o distribuïdors de les obres poden enviar els treballs de dues maneres:

 

-A través d’un enllaç privat (amb contrasenya, si escau) a l’adreça electrònica següent: bibliocurts@gmail.com

 

-Una còpia en suport DVD presencialment a les biblioteques del districte de Sarrià – Sant Gervasi (Biblioteca Sant Gervasi – Joan Maragall, Biblioteca Clarà, Biblioteca Collserola -Josep Miracle).

 

En tots dos casos és requisit indispensable que s’enviï per correu electrònic a bibliocurts@gmail.com la fitxa d’inscripció que es troba al final d’aquestes bases. També es pot presentar qualsevol altra documentació que es consideri d’interès. En el cas de lliurar presencialment una còpia en suport DVD, s’ha d’ajuntar la fitxa d’inscripció en format imprès.

 

Si la pel·lícula resulta seleccionada, l’organització en sol·licitarà una còpia en alta qualitat i altres materials per a la seva promoció.

 

 

Resolució

Posteriorment al festival, les obres finalistes es projectaran en altres biblioteques de Barcelona en

l’activitat itinerant titulada Bibliocurts Off i en altres activitats i projeccions organitzats o coorganitzats per Bibliocurts a altres biblioteques, centres cívics o entitats culturals de la ciutat durant un any un cop finalitzat el festival.

 

Un cop inscrita i seleccionada, l’obra no es podrà retirar de la programació per cap motiu.

 

El jurat

Estarà format per cinc membres, tres professionals del sector audiovisual, un representant del Districte de Sarrià – Sant Gervasi i un representant de Biblioteques de Barcelona. Prèviament, un comitè de selecció haurà visualitzat les obres presentades i n’haurà escollit les finalistes.

 

La decisió del jurat és inapel·lable.

 

 

Projeccions de les obres durant el festival

Del 20 de novembre a l’1 de desembre de 2017 a la Biblioteca Sant Gervasi – Joan Maragall i al centre cívic Vil·la Florida.

 

 

Premis

S’atorgaran els premis següents:

 

Premi Barcelona en curt: Premi a la millor pel·lícula: 1.250 €

Premi Megacurt: 1.000 €

Premi del públic: Una subscripció premium de 12 mesos a la plataforma Filmin i un lot de 10 DVD de Cameo. Una plaça a un curs monogràfic sobre guió de 30 hores a l’Escola de guió i creació audiovisual ‘Showrunners BCN’.

Premi Bibliocurts Jove: Un lot de llibres de l’editorial Blackie Books i una plaça al taller: “Generació teenager: Taller de cuina i nutrició per a joves” al Centre Cívic Vil·la Florida.

 

El pagament dels premis queda subjecte als terminis que comuniqui l’organització.

 

Queda a disposició del jurat la possibilitat de declarar algun premi desert, així com la d’atorgar alguna menció honorífica o un ex-aequo, si ho creu necessari.

 

 

Lliurament de premis

El lliurament de premis es farà l’últim dia del festival amb la presència dels membres del jurat, el públic i els guardonats, i amb la projecció posterior de les obres premiades.

 

L’organització notificarà els guanyadors tres dies abans del lliurament dels premis.

 

Les obres no premiades quedaran igualment en possessió de l’organització del festival i podran participar a les projeccions itinerants per les biblioteques Bibliocurts Off i a altres projeccions coorganitzades per Bibliocurts durant l’any 2018.

 

Drets de propietat intel·lectual

-Els participants cedeixen a l’organització els drets de reproducció i comunicació pública de les

 

obres seleccionades per tal que es puguin projectar a Biblioteques de Barcelona durant l’any 2018 en el marc de Bibliocurts Off i la resta d’activitats organitzades en col·laboració amb centres cívics i altres entitats culturals de Barcelona. Els participants també cedeixen a l’organització el dret de mantenir una còpia de l’obra seleccionada.

 

-Les mencionades cessions de drets i autoritzacions ho són de forma no exclusiva, pel territori de l’Estat Espanyol i sense limitació temporal.

 

-L’organització podrà utilitzar fragments de les obres seleccionades per a la promoció de les obres i del festival.

 

-L’organització habilitarà l’espai en què els autors exhibiran les obres, per la qual cosa són els autors els qui s’han d’assegurar que el contingut de l’obra no infringeixi els drets de la propietat intel·lectual o altres drets a tercers, i eximeixen l’organització de tota responsabilitat legal.

 

-Els autors eximeixen l’organització del pagaments dels drets d’autor tant al propi autor com a qualsevol entitat de gestió de drets col·lectius de què el autor pogués ser membre.

 

 

Drets d’imatge

Els participants garanteixen haver obtingut les autoritzacions necessàries de les persones que puguin aparèixer a les obres que presenten pel que fa als seus drets d’imatge i intimitat.

 

Els participants autoritzen Biblioteques de Barcelona i el Districte de Sarrià – Sant Gervasi perquè utilitzin la seva imatge, incloent-hi noms, cognoms i veu, si escau, i es pugui reproduir i publicar a través de qualsevol mitjà, incloent-hi Internet i les xarxes socials a les quals Biblioteques de Barcelona, Districte de Sarrià – Sant Gervasi i el Festival Bibliocurts tinguin un compte, ÚNICAMENT I EXCLUSIVAMENT en relació amb aquest concurs. En cap cas aquesta autorització donarà dret als participants a rebre cap remuneració.

 

 

Protecció de dades

En compliment del que disposa la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, les dades personals obtingudes s’incorporaran en el fitxer “ACTIVITATS I ESDEVENIMENTS CULTURALS” titularitat del CONSORCI DE BIBLIOTEQUES DE BARCELONA, degudament notificat a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, amb la finalitat de dur a terme la gestió de les activitats i els esdeveniments culturals que organitza Biblioteques de Barcelona, i que es podran publicar a la pàgina web de l’entitat així com en altres mitjans de difusió social. D’acord amb la normativa esmentada, teniu el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant una carta adreçada al CONSORCI DE BIBLIOTEQUES DE BARCELONA, lliurada al Registre del Consorci de Biblioteques, amb domicili a la Rambla, 88, 3a planta, 08002 Barcelona, indicant “Tutela de dret”.

 

 

Acceptació de les bases

La participació en el Concurs de Bibliocurts – Festival de Curtmetratges de Biblioteques de Barcelona  i del Districte de Sarrià – Sant Gervasi comportarà l’acceptació d’aquestes bases.

 

L’organització es reserva el dret a canviar aquestes bases en qualsevol moment i, si escau, les noves bases es tornaran a publicar a la pàgina web del festival i entraran en vigor el dia de la seva  publicació.

 

En el cas del paràgraf anterior, si el participant no es retira del Concurs de Bibliocurts – Festival de Curtmetratges de Biblioteques de Barcelona i del Districte de Sarrià – Sant Gervasi s’entendrà que accepta les noves bases. En cas contrari, i si el participant no accepta les noves condicions, es podrà retirar del concurs de Bibliocurts – Festival de Curtmetratges de Biblioteques de Barcelona i del Districte de Sarrià – Sant Gervasi en qualsevol moment enviant un correu electrònic a bibliocurts@gmail.com.

 

En cas que el participant no compleixi amb les condicions establertes en aquestes bases, l’organització es reserva el dret de cancel·lar la seva participació en el concurs.

 

Biblioteques de Barcelona i del Districte de Sarrià – Sant Gervasi no es responsabilitzen de les incidències tècniques derivades de l’ús de les plataformes utilitzades per la comunicació i difusió de les obres, ni dels termes ni les condicions legals que l’usuari hagi d’acceptar en accedir-hi.

 

El comitè organitzador pot resoldre qualsevol qüestió no prevista en les bases. Les seves decisions seran inapel·lables.

 

Per a qualsevol dubte o reclamació us podeu dirigir a bibliocurts@gmail.com